AKTS Dağılımı

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) kapsayan bir değerdir. Bu değerin hesaplanmasında önemli ölçüt öğrenme kazanımlarıdır. Öğrencinin, öğrenme kazanımlarını elde edebilmek için harcadığı süre bir dersin AKTS değerini belirlemektedir. Diğer bir deyişle, AKTS kredilerinin belirlenmesinde temel ölçüt ‘öğrenci işyükü’ dür. İstanbul Topkapı Üniversitesi, Bologna sürecinin önemli bir parçası olan Avrupa Kredi Transfer sistemini 2008 yılından bu yana uygulamaktadır. AKTS kredilerinin nasıl hesaplanacağı, Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen yönetmelikle yeniden gözden geçirilmiş, 2012 yılında yapılan yeni düzenlemeler ile, ECTS Guide ve TYYÇ ‘nin belirlediği yetkinlik düzeylerine ve program kazanımlarına göre, derslerin işyükü dağılımları yeniden düzenlenmiştir. Bir akademik yılda alınması gerekli tüm derslerin kredilerinin toplamı 60; yarıyıl başına alınması gereken derslerin tümünün kredi olarak karşılığı 30 AKTS olacak şekilde düzenlenmiştir.