Değerlendirme Sistemi

Sınavlar
Madde 23 – (1) Sınavlar; yarıyıl içi sınavları, yarıyıl sonu sınavı, muafiyet sınavı, özel yetenek sınavı,
ek sınav, mazeret sınavı ve mezuniyet sınavından oluşur. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yarıyıl içi sınavı: Her bir dersten, en az bir yarıyıl içi sınavı yapılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar,
atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri bu sınavın yerine geçebilir.
b) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin tamamlandığı yarıyılın sonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam
zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girerler. Proje, bitirme ödevi,
laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar yarıyıl süresince devam ediyorsa, “süren çalışma” olarak
kabul edilir ve bu tür çalışmalara bağlı olarak yapılan sınavlar da yarıyıl sonu sınavı yerine geçebilir.
Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci, o dersten “başarısız” sayılır.
c) Muafiyet sınavı: Belirli dersler için yarıyıl başında muafiyet sınavı yapılabilir. Muafiyet sınavı, ilan
edilen tarihlerde başvuruda bulunan öğrenciler için, Üniversitenin ilgili düzenleme ve kararlarına
göre yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutulur.
ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle yarıyıl içi sınavları/yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen ve
mazeretleri birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını, birim yönetim
kurulunun akademik takvime uygun olarak tespit edeceği tarihte kullanırlar. Ara sınavların mazeret
sınavı yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce yapılır.
d) Mezuniyet sınavı: Mezun durumdaki öğrencilere tanınan sınav hakkıdır. Kayıt olduğu programdan
mezun olabilmek için gerekli tüm dersleri almış (staj haricinde), mezuniyet için tamamlaması gereken
AKTS kredisinin %85’ini başarıyla tamamlamış olan öğrenci bu sınavlara girme hakkı kazanır. Bu
sınavlara giren öğrencinin ilgili derslere ilişkin başarı durumu, sadece bu sınavlardan aldığı notlara göre
belirlenir.
e) Ek sınav: Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden aşağıda belirtilen şartları
taşıyanlara, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ek sınav hakkı verilebilir:
1) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı halde, GNO’su
2,00’ın altında olması dolayısıyla Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ihtimali olan öğrenciler.
2) Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve
yılsonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44üncü maddesine uygun olarak yerine
getiremedikleri için Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ihtimali olan öğrenciler.
3) Mücbir sebepler
f) Özel yetenek sınavı, bu yönetmelik hükümlerine ve Üniversitenin ilgili düzenlemelerine uygun olarak,
özel yetenekle öğrenci alan veya müfredatında özel yetenek gerektiren dersler bulunan birimlerin,
birim kurullarınca belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
(2) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları eş zamanlı yapılabilir.
Başarı notları ve katsayıları
Madde 24 – (1) Başarı notu, o derse ait yarıyıl içi/yıl içi sınavlar, kısa sınavlar, arazi çalışması,
uygulama, ödev, sunum, süren çalışma, proje, atölye, seminer, derse devam, derse katılım,
laboratuvar, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, gösterim ve benzeri yarıyıl içi/yıl içi çalışmalarından
uygun olanlarının yanı sıra yarıyıl sonu/yılsonu sınavının değerlendirilmesiyle belirlenir.
(2) Her yarıyılın/yılın başlangıcından iki hafta önce, o yarıyılda/yılda açılacak derslere ilişkin yarıyıl içi/yıl
içi çalışmalarının türü, sayısı ve dersin başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağı ve yarıyıl
sonu/yılsonu sınavına girebilmeye ait diğer şartlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir,
ders izlencesi ile OİS’te tanımlanır ve öğrencilere eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında duyurulur.
(3) Bir dersin başarı notu yarıyıl/yıl içi çalışmalarından alınan notlar ve yarıyıl sonu/yılsonu sınavında
alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Yarıyıl sonu/yılsonu sınavının notu, başarı notunun
%50’sinden, yıl içi değerlendirmelerinin toplamı başarı notunun %60’ından fazlasını oluşturamaz.


(5) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış veya değişim programlarına katılmış öğrencilerin
daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere
harf notu verilir.
(6) Staj ve benzeri çalışmalar kredisiz ise öğrencinin başarı durumuna göre S veya U harf notundan biri
verilir; kredili ise öğrencinin başarı durumuna göre AA-FF arasındaki harf notlarından biri verilir.
(7) GNO'su 3,00 - 3,49 arasında olan öğrenciler “onur öğrencisi”; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise
“yüksek onur öğrencisi” olarak nitelendirilir. Bu niteleme öğrencinin transkriptinde belirtilir.
Notların ilan edilmesi
Madde 25 – (1) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine yönelik dönem
içi ve dönem sonu bütün çalışma sonuçlarını, OİS üzerinden ilan etmekle yükümlüdürler.
(2) Bir dersin dönem sonu başarı listesi, OİS’in öğretim elemanlarına açık olduğu süre içinde verilerek
kesinleşir ve akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim elemanı tarafından ilgili birime iki
nüsha olarak teslim edilir. Bu listelerden biri ÖİDB’ye gönderilir.
(3) Sınav evrakları, ilgili birim tarafından evrakların teslim alındığı tarihten itibaren ilgili mevzuatta
belirtilen süreye bağlı olarak eksiksiz bir şekilde saklanır.
Notlara itiraz
Madde 26 – (1) Notlara itiraz, sınav sonuçlarının OİS sayfasında ilanını izleyen 5 (beş) iş günü içinde
öğrencinin kaydının bulunduğu akademik birime yazılı başvuru ile yapılır. İtirazlar, ilgili Bölüm
Başkanlığı tarafından yapılan incelemeden sonra ilgili birim yönetimi tarafından değerlendirilir.
Sonuç/sonuçlar karara bağlanarak Dekanlık/Müdürlük vasıtası ile ÖİDB’ye bildirilir ve ayrıca 5 (beş)
iş günü içinde itirazda bulunan öğrenciye duyurulur. Bildirimler için ayrıca tebligat yapılmaz.