Değerlendirme Sistemi

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

 Sınavlar

 (1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınavlar ve mazeret sınavları ve tek ders sınavlarından oluşur.

(2) Meslek Yüksekokulu Kurulu kararı ile dönem başlarında belirlenen dersler için muafiyet sınavı yapılabilir. Muafiyet sınavı, öğrencilerin Plato Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırdığı tarihten itibaren on beş gün içinde ve akademik takvimde ilan edilen tarihlerde öğrenci işleri birimine bir dilekçe ile başvuruda bulunan öğrenciler için, ilgili yarıyıl eğitim ve öğretim başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutulur.

(3) Plato Meslek Yüksekokulunda öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami sürede öğrenimlerini tamamlamayan öğrencilere, yazılı dilekçe ile talep etmeleri halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesindeki koşullar çerçevesinde ek sınav hakları verilir.

(4) Bütünleme sınavları, normal eğitim ve öğretim süresi içinde aldığı derslerin yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır.

(5) Mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış olduğu halde, sadece bir dersten başarısız durumda olan öğrenciler için tek ders sınavı açılabilir. Tek ders sınavları güz ve bahar yarıyılları sonundaki bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirlenen 7 tarihte yapılır. Tek ders sınavında ders başarı durumu, sadece yapılan tek ders sınavı notu ile belirlenir.

(6) İntibak; daha önce bir yükseköğretim programında öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Plato Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptıran ve geldikleri yükseköğretim kurumunda aldıkları ve başardıkları derslerden muafiyet isteyen öğrenciler, Plato Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırdığı tarihten itibaren on beş gün içinde transkriptleri ve bir dilekçe ile öğrenci işleri birimine başvurdukları takdirde muafiyet istenen derslerle ilgili, program başkanı ve intibak komisyonunun incelemesi sonucu, yazılı önerisi üzerine, öğrencinin intibak işlemleri Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve alınan karar öğrenci işleri birimi tarafından ilgili mevzuat kapsamında yerine getirilir.

Ders başarısı ve değerlendirme esasları

 (1) Her dersin; ölçme değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders başarısının ölçümünde etki oranı ders müfredatında Meslek Yüksek Okulu Kurulunun bu konuda ki kararı doğrultusunda belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınavdan ve/veya ara sınav yerine geçecek ödev ya da proje ile atölye laboratuvar gibi benzeri çalışmalardan alınan notlarla, yarıyıl sonu sınavı ve/veya Meslek Yüksek Okulu Kurulu kararı doğrultusunda sınav yerine geçebilecek proje, ödev ve benzeri çalışmalardan alınan not dikkate alınarak hesaplanır.

Başarı notunun hesaplanması

 (1) Ön lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı, öğrencinin ara sınavı ile yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavı birlikte değerlendirilerek belirlenir. Başarı notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları, ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

a) PUAN BAŞARI NOTU KAT SAYISI

90-100

AA

4

85-89

BA

3,5

80-84

BB

3

70-79

CB

2,5

60-69

CC

2

55-59

DC

1,5

50-54

DD

1

35-49

FD

0,5

0-34

FF

0

 

b)Sınıf ortalaması 60 puanın üzerinde olduğu koşullarda doğrudan dönüşüm değerleme sistemi kullanılır. Sınıf ortalaması 60 puanın altında olduğu koşullarda bağıl not sistemi kullanılır.

(2) Transfer notunun intibakında; 4’lük not sistemi ile 100’lük not sistemi arasındaki geçişlerde, YÖK tarafından belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları ile ilgili kriterler dikkate alınır.

(3) Yukarıda belirtilen harf notlarının dışında aşağıdaki harf sembolleri kullanılır:

a) (FG) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci için verilir. Yarıyıl sınavı sonunda öğrenci bütünleme sınavına girmez ise (FF) notuna dönüşür.

b) (M1) Transfer notu; başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.

 c) (M2) Muaf notu; Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilerin almış olduğu başarı notu harfli nota dönüştürülerek öğrencinin transkriptine aktarılır.

ç) (DZ) Devamsız notu; yarıyıl içerisinde devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci için verilir.

d) (FD) Yarıyıl sonunda bütünleme sınavına girecek ya da bütünleme sınavı neticesinde başarısız olan öğrenci için verilir.

(4) Notlandırmaya bağlı değerlendirme uygulanmamışsa; bir derste ham başarı notu 35 ve altında gerçekleşen öğrencilere o dersin başarı notu olarak doğrudan (FF) verilir.

Başarılı öğrenciler

 (1) Birinci ve ikinci yarıyılın sonunda genel not ortalaması (GNO) en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır.

Ders tekrarı

1) Yılsonunda yarıyıl başarı notu (FF) , (FD) ve (DZ) olan öğrenciler, derslerin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle bu dersleri alırlar. (DZ) harf notu alınan dersler haricinde öğretim üyesi zorunlu görmedikçe devam mecburiyeti aranmaz. Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte en son alındığı yarıyıla işlenir ve o yarıyılın ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate alınır.

Notlara itiraz

 (1) Öğrenci, öğrenci işleri birimi tarafından ilan edilen sınav sonuçlarında maddi hata olduğunu düşünüyorsa öncelikle dersin öğretim elemanına müracaatta bulunur. Öğrencinin itirazı bu şekilde sonuçlanmaz ise notların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçe ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurur. Başvurular Yüksekokul Müdürlüğü gözetiminde ilgili program başkanlığı tarafından değerlendirilir ve sonucu 7 gün içinde ilgililerine duyurulur.