Önceki Öğrenmenin Tanınması

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

(1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından Meslek Yüksekokuluna yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Çift dal ve yan dal programı

(1) Başarılı öğrenciler, ÖSYM tarafından merkezî sistem ile yerleştirilerek kayıt yaptırdığı programla birlikte, kendi programı ile aynı bölüme bağlı programlardan olmak koşuluyla ikinci bir ön lisans programında çift dal programı veya yan dal programı öğretimi yapabilir. Çift ve yan dal programı öğretimi, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve Meslek Yüksekokulu Kurulunun belirleyeceği esas ve usullere göre yapılır.