Map and Cadastre
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) As an individual who has access to professional ethics awareness social, cultural, and social responsibility concept, gains the ability to adopt.
2) Benefit from todays emerging technologies in the field and office work, to adapt to innovation, lifelong learning and access to information gained consciousness and gains information on sustainable development.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Project preparation, management, making the application, be able to provide and improve the ability of self-expression.
2) Urban development, taking into account, collect the necessary data relating to real estate, analyze, evaluate and manage.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) The public institutions that work related to surveying and private sectors shrink as difficulty in adapting knowledge of organizational structures.
2) Map of doing the necessary work to be done in the field, make the required measurements in accordance with various mapping techniques collects attribute information regarding the details of the measure.
Learning Competence
1) Taking into account urban development, collect the necessary data relating to real estate, analyze, evaluate and manage.
Field Specific Competence
Competence to Work Independently and Take Responsibility

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Outcomes TR-NQF-HE 5 (Associate) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
48 - Computing
TR-NQF-HE Main Field Descriptors
58 - Architecture and building
TR-NQF-HE Main Field Descriptors
85 - Environmental protection
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) As an individual who has access to professional ethics awareness social, cultural, and social responsibility concept, gains the ability to adopt.
2) Benefit from todays emerging technologies in the field and office work, to adapt to innovation, lifelong learning and access to information gained consciousness and gains information on sustainable development.
1) Possess theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resource on basic level based on qualifications gained at secondary education level.
1) Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
1) İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
1) Matematik, fen bilimleri ve bu alanların çevre koruma konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2) Çevre koruma alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak temel düzeydeki uygulamaları yürütebilecek bilgiye sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Project preparation, management, making the application, be able to provide and improve the ability of self-expression.
2) Urban development, taking into account, collect the necessary data relating to real estate, analyze, evaluate and manage.
1) Gain the skills to use basic level theoretical and practical knowledge acquired within the field in the same field of a higher education level or in a field of same level.
2) Interpret and evaluate data, define problems, do analysis, produce solutions based on proof with using basic level knowledge and practices gained within the field.
1) Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
2) Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
3) Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
1) Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
2) Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
1) Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan çevre problemlerini anlar ve çözümlerini belirler.
2) Çevre koruma alanına yönelik her türlü modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3) Teknik resim yapar
4) Algoritmik düşünür.
5) Çevrenin korunmasına yönelik her türlü problemin incelenmesi için deney planlar, yürütür, veri elde eder, elde edilen verileri analiz eder ve temel yorumunu yapar.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) The public institutions that work related to surveying and private sectors shrink as difficulty in adapting knowledge of organizational structures.
2) Map of doing the necessary work to be done in the field, make the required measurements in accordance with various mapping techniques collects attribute information regarding the details of the measure.
1) Transfer the ideas based on the basic knowledge and skills acquired within the field through written and oral communication.
2) Share the ideas and solution proposals to problems about issues within the field with professionals and non-professionals.
3) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio A2 General Level.
4) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Basic Level software knowledge.
1) Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
1) Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
2) İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
4) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
1) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3) Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
4) Çevre koruma alanı ile ilgili konularda düşüncelerini, karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara getirdiği çözüm önerilerini sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde en uygun iletişim araçlarıyla, yazılı ve/veya sözlü olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Learning Competence
1) Taking into account urban development, collect the necessary data relating to real estate, analyze, evaluate and manage.
1) Evaluate the acquired knowledge and skills at basic level within the field with a critical approach, determine and respond to learning needs.
2) Direct the education received to a higher education level in the same field or to an occupation in the same level.
3) Gain awareness of lifelong learning.
1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
1) Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
2) Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
3) Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
4) Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilgiye erişir, kendini sürekli yeniler.
2) Çevre koruma alanına yönelik her türlü modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Field Specific Competence
1) Possess social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
1) Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
2) Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
3) İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
1) Çevrenin korunmasında ve işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Conduct studies at basic level within the field independently.
2) Take responsibility as a team member in order to solve unexpected complex problems faced in the implementations within the field.
3) Conduct activities towards the development of subordinates within a project.
1) Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
1) Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
2) Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
3) Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4) Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
1) Çevre koruma alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Conjoined

1) As an individual who has access to professional ethics awareness social, cultural, and social responsibility concept, gains the ability to adopt.
2) Project preparation, management, making the application, be able to provide and improve the ability of self-expression.
3) Benefit from todays emerging technologies in the field and office work, to adapt to innovation, lifelong learning and access to information gained consciousness and gains information on sustainable development.
4) The public institutions that work related to surveying and private sectors shrink as difficulty in adapting knowledge of organizational structures.
5) Map of doing the necessary work to be done in the field, make the required measurements in accordance with various mapping techniques collects attribute information regarding the details of the measure.
6) Taking into account urban development, collect the necessary data relating to real estate, analyze, evaluate and manage.
7) Urban development, taking into account, collect the necessary data relating to real estate, analyze, evaluate and manage.