Harita ve Kadastro
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Çıktıları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlar.
2) Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır.
2) Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır
2) Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin bilgisayar ortamında Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne göre haritasını çizer.
Öğrenme Yetkinliği
1) Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
48 - Bilgisayar
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
58 - Mimarlık ve Yapı
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
85 - Çevre Koruma
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlar.
2) Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
1) İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
1) Matematik, fen bilimleri ve bu alanların çevre koruma konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2) Çevre koruma alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak temel düzeydeki uygulamaları yürütebilecek bilgiye sahiptir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır.
2) Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir.
1) Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1) Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
2) Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
3) Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
1) Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
2) Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
1) Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan çevre problemlerini anlar ve çözümlerini belirler.
2) Çevre koruma alanına yönelik her türlü modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3) Teknik resim yapar
4) Algoritmik düşünür.
5) Çevrenin korunmasına yönelik her türlü problemin incelenmesi için deney planlar, yürütür, veri elde eder, elde edilen verileri analiz eder ve temel yorumunu yapar.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır
2) Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin bilgisayar ortamında Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne göre haritasını çizer.
1) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1) Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
1) Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
2) İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
4) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
1) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3) Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
4) Çevre koruma alanı ile ilgili konularda düşüncelerini, karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara getirdiği çözüm önerilerini sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde en uygun iletişim araçlarıyla, yazılı ve/veya sözlü olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır.
1) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
1) Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
2) Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
3) Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
4) Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilgiye erişir, kendini sürekli yeniler.
2) Çevre koruma alanına yönelik her türlü modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
1) Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
2) Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
3) İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
1) Çevrenin korunmasında ve işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
1) Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
1) Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
2) Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
3) Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4) Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
1) Çevre koruma alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Sıralı

1) Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlar.
2) Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır.
3) Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur
4) Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır
5) Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin bilgisayar ortamında Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne göre haritasını çizer.
6) Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır.
7) Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir.