Dijital Oyun Tasarımı
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Çıktıları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Dijital Oyun Tasarımı alanına yönelik temel kavramlar arasında bağlantı kurar ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
2) Dijital Oyun Tasarımı tarihsel gelişimini sanatsal ve teknolojik boyutlarıyla değerlendirebilme bilgisine ve uzmanlık alanıyla ilgili kuramsal altyapıya sahiptir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Dijital Oyun Tasarımına yönelik edindiği teorik bilgileri pratikle bağdaştırabilme yetisini kazanarak, üretim süreçlerine hakim olarak yenilikçi, yaratıcı ve özgün projeler üretir.
2) Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder, Dijital Oyun Tasarımı alanında mevcut ve olası problemlere yönelik çözümleyici ve eleştirel düşünerek, bilimsel bir yaklaşımla akılcı fikirler üretir.
3) Dijital Oyun Tasarımı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlayarak belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
4) Dijital Oyun Tasarımı alanında edindiği bilgilerle sahip olduğu yetkinliği eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla bütünleştirerek yeni fikirler üretmek için değerlendirir ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır.
5) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi ile tasarım alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Dijital Oyun Tasarımının üretim süreçlerinin farklı aşamalarında bireysel olarak veya ekip çalışması içinde aktif rol ve sorumluluk alabilecek yetkinliğe sahip olur.
2) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, uluslararası anlamda tasarım alanındaki bilgileri edinir, araştırmaları takip eder ve meslektaşları ile paylaşımlarda bulunur.
Öğrenme Yetkinliği
1) Ulusal ve uluslararası sorunları yakından izleyerek, toplumsal sorunlara karşı farkındalık yaratma bilincine sahip olur ve bu yetkinliğini alanıyla ilgili sanatsal çalışmalar için kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Dijital Oyun Tasarlama sürecinde soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, estetik, yenilikçi ve özgün projelere dönüştürür.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Alanıyla ilgili yenilikleri takip eder, mesleki sorumluluk bilincine sahip olur ve etik kavramını içselleştirerek, etik kavramını bilimsel, mesleki ve kültürel bağlamda eleştirel bir gözle açıklayabilme becerisi kazanır.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
21 - Sanat
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Dijital Oyun Tasarımı alanına yönelik temel kavramlar arasında bağlantı kurar ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
2) Dijital Oyun Tasarımı tarihsel gelişimini sanatsal ve teknolojik boyutlarıyla değerlendirebilme bilgisine ve uzmanlık alanıyla ilgili kuramsal altyapıya sahiptir.
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2) İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
3) Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
4) Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5) İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
6) İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
7) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
8) Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
9) Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Dijital Oyun Tasarımına yönelik edindiği teorik bilgileri pratikle bağdaştırabilme yetisini kazanarak, üretim süreçlerine hakim olarak yenilikçi, yaratıcı ve özgün projeler üretir.
2) Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder, Dijital Oyun Tasarımı alanında mevcut ve olası problemlere yönelik çözümleyici ve eleştirel düşünerek, bilimsel bir yaklaşımla akılcı fikirler üretir.
3) Dijital Oyun Tasarımı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlayarak belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
4) Dijital Oyun Tasarımı alanında edindiği bilgilerle sahip olduğu yetkinliği eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla bütünleştirerek yeni fikirler üretmek için değerlendirir ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır.
5) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi ile tasarım alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
2) İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
3) İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
4) Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5) Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
6) Duyusal algıyı somutlaştırır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Dijital Oyun Tasarımının üretim süreçlerinin farklı aşamalarında bireysel olarak veya ekip çalışması içinde aktif rol ve sorumluluk alabilecek yetkinliğe sahip olur.
2) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, uluslararası anlamda tasarım alanındaki bilgileri edinir, araştırmaları takip eder ve meslektaşları ile paylaşımlarda bulunur.
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1) Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
2) Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
3) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
4) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Ulusal ve uluslararası sorunları yakından izleyerek, toplumsal sorunlara karşı farkındalık yaratma bilincine sahip olur ve bu yetkinliğini alanıyla ilgili sanatsal çalışmalar için kullanır.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3) Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
1) Kendi çalışmalarını sorgular.
2) Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
3) Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Dijital Oyun Tasarlama sürecinde soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, estetik, yenilikçi ve özgün projelere dönüştürür.
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1) Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
2) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
3) Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
4) Estetik farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Alanıyla ilgili yenilikleri takip eder, mesleki sorumluluk bilincine sahip olur ve etik kavramını içselleştirerek, etik kavramını bilimsel, mesleki ve kültürel bağlamda eleştirel bir gözle açıklayabilme becerisi kazanır.
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
1) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
2) Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
3) Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.

Sıralı

1) Dijital Oyun Tasarımı alanına yönelik temel kavramlar arasında bağlantı kurar ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
2) Dijital Oyun Tasarımı tarihsel gelişimini sanatsal ve teknolojik boyutlarıyla değerlendirebilme bilgisine ve uzmanlık alanıyla ilgili kuramsal altyapıya sahiptir.
3) Dijital Oyun Tasarımına yönelik edindiği teorik bilgileri pratikle bağdaştırabilme yetisini kazanarak, üretim süreçlerine hakim olarak yenilikçi, yaratıcı ve özgün projeler üretir.
4) Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder, Dijital Oyun Tasarımı alanında mevcut ve olası problemlere yönelik çözümleyici ve eleştirel düşünerek, bilimsel bir yaklaşımla akılcı fikirler üretir.
5) Dijital Oyun Tasarımı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlayarak belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
6) Dijital Oyun Tasarımının üretim süreçlerinin farklı aşamalarında bireysel olarak veya ekip çalışması içinde aktif rol ve sorumluluk alabilecek yetkinliğe sahip olur.
7) Dijital Oyun Tasarımı alanında edindiği bilgilerle sahip olduğu yetkinliği eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla bütünleştirerek yeni fikirler üretmek için değerlendirir ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır.
8) Ulusal ve uluslararası sorunları yakından izleyerek, toplumsal sorunlara karşı farkındalık yaratma bilincine sahip olur ve bu yetkinliğini alanıyla ilgili sanatsal çalışmalar için kullanır.
9) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, uluslararası anlamda tasarım alanındaki bilgileri edinir, araştırmaları takip eder ve meslektaşları ile paylaşımlarda bulunur.
10) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi ile tasarım alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11) Dijital Oyun Tasarlama sürecinde soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, estetik, yenilikçi ve özgün projelere dönüştürür.
12) Alanıyla ilgili yenilikleri takip eder, mesleki sorumluluk bilincine sahip olur ve etik kavramını içselleştirerek, etik kavramını bilimsel, mesleki ve kültürel bağlamda eleştirel bir gözle açıklayabilme becerisi kazanır.