Resim
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Çıktıları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi kazanır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Özgün sanat eserlerini üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi kazanır.
2) Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Eleştirel düşünebilme becerisi kazanır.
2) Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi kazanır.
2) Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi kazanır.
3) Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi kazanır.
4) Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi kazanır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi kazanır
2) Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi kazanır.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
21 - Sanat
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi kazanır.
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2) İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
3) Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
4) Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5) İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
6) İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
7) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
8) Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
9) Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Özgün sanat eserlerini üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi kazanır.
2) Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
2) İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
3) İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
4) Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5) Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
6) Duyusal algıyı somutlaştırır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Eleştirel düşünebilme becerisi kazanır.
2) Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi kazanır.
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1) Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
2) Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
3) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
4) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi kazanır.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3) Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
1) Kendi çalışmalarını sorgular.
2) Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
3) Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi kazanır.
2) Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi kazanır.
3) Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi kazanır.
4) Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi kazanır
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1) Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
2) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
3) Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
4) Estetik farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi kazanır
2) Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi kazanır.
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
1) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
2) Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
3) Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.

Sıralı

1) Özgün sanat eserlerini üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi kazanır.
2) Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi kazanır.
3) Eleştirel düşünebilme becerisi kazanır.
4) Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi kazanır.
5) Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi kazanır.
6) Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi kazanır.
7) Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi kazanır.
8) Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi kazanır.
9) Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
10) Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi kazanır
11) Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi kazanır.
12) Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi kazanır