Psikoloji (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Çıktıları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bir bilim dalı olarak psikolojinin temel kavramlarına, kuramlarına ve tarihsel gelişimine hakim olma
2) Psikolojinin alt alanlarını bilme, bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma
3) Ruh sağlığı alanındaki güncel, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Bilgi ve becerilerini kullanarak yorumlama, analiz etme, değerlendirme ve bilime dayalı çözümler geliştirebilme
2) Bireylerin bilişsel, fizyolojik, duygusal ve davranışsal süreçlerini bir bütün olarak anlayabilme
3) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak topluma yarar sağlayacak araştırmalar ve çalışmalar yapabilme
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Etkin bir şekilde iletişim kurarak, alana dair konularda düşüncelerini diğer kişilerle paylaşabilme
Öğrenme Yetkinliği
1) Psikoloji alanına dair edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir şekilde yorumlayabilme ve analiz edebilme
Alana Özgü Yetkinlik
1) Daima kendini geliştirmeyi hedefleyerek, bilimsel gelişmeleri takip edebilme
2) Sosyal sorumluluk bilincine sahip olma, toplumsal ve bireysel sorunlara duyarlı olabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Bilimsel yöntemleri kullanarak, bağımsız bir çalışma yürütebilme

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
22 - Beşeri Bilimler
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bir bilim dalı olarak psikolojinin temel kavramlarına, kuramlarına ve tarihsel gelişimine hakim olma
2) Psikolojinin alt alanlarını bilme, bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma
3) Ruh sağlığı alanındaki güncel, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
1) Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2) Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3) İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4) Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5) Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6) İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Bilgi ve becerilerini kullanarak yorumlama, analiz etme, değerlendirme ve bilime dayalı çözümler geliştirebilme
2) Bireylerin bilişsel, fizyolojik, duygusal ve davranışsal süreçlerini bir bütün olarak anlayabilme
3) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak topluma yarar sağlayacak araştırmalar ve çalışmalar yapabilme
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2) Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
1) Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2) Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3) Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4) Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5) Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Etkin bir şekilde iletişim kurarak, alana dair konularda düşüncelerini diğer kişilerle paylaşabilme
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1) Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2) Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3) Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4) Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5) Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
1) Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3) İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4) Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5) Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7) Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Psikoloji alanına dair edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir şekilde yorumlayabilme ve analiz edebilme
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3) Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
1) Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2) Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3) Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4) Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6) Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7) Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Daima kendini geliştirmeyi hedefleyerek, bilimsel gelişmeleri takip edebilme
2) Sosyal sorumluluk bilincine sahip olma, toplumsal ve bireysel sorunlara duyarlı olabilme
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1) Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2) Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3) Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4) Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5) Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
1) Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3) Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4) Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Bilimsel yöntemleri kullanarak, bağımsız bir çalışma yürütebilme
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
2) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3) Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
1) Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2) Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3) Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4) Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5) Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

Sıralı

1) Bir bilim dalı olarak psikolojinin temel kavramlarına, kuramlarına ve tarihsel gelişimine hakim olma
2) Psikolojinin alt alanlarını bilme, bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma
3) Ruh sağlığı alanındaki güncel, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma
4) Bilgi ve becerilerini kullanarak yorumlama, analiz etme, değerlendirme ve bilime dayalı çözümler geliştirebilme
5) Bireylerin bilişsel, fizyolojik, duygusal ve davranışsal süreçlerini bir bütün olarak anlayabilme
6) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak topluma yarar sağlayacak araştırmalar ve çalışmalar yapabilme
7) Etkin bir şekilde iletişim kurarak, alana dair konularda düşüncelerini diğer kişilerle paylaşabilme
8) Daima kendini geliştirmeyi hedefleyerek, bilimsel gelişmeleri takip edebilme
9) Sosyal sorumluluk bilincine sahip olma, toplumsal ve bireysel sorunlara duyarlı olabilme
10) Psikoloji alanına dair edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir şekilde yorumlayabilme ve analiz edebilme
11) Bilimsel yöntemleri kullanarak, bağımsız bir çalışma yürütebilme