Harita ve Kadastro
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

48 - Bilgisayar

Bilgisayar alanı, ISCED sınıflandırmasına göre 48 kodlu temel alanı oluşturmaktadır. Bilgisayar; değişik amaçlara yönelik olarak donanım ve yazılım sistemlerinin tasarlanıp, oluşturulmasına ve geliştirilmesine ilave olarak, çok çeşitli enformatik bilginin yapılandırıldığı, işlendiği ve yönetildiği bir meslek alanıdır.

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
48 - Bilgisayar
Program Kazanımları TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2
3
4
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2
3
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2
3
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
48 - Bilgisayar
Program Kazanımları TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2
3
4
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2
3
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2
3

58 - Mimarlık ve Yapı

İlgili temel alanın lisans seviyesi öğrenim mekanı, öğrencilere; mimarlık, planlama ve tasarım disiplinleri mekanlarında TYYÇ tablolarında geçen temel duyarlılıkların, bilgi, beceri ve yeteneklerin kazandırıldığı ve özellikle disiplinlerin dialektik düşünme stiliyle alternatif tasarım seçeneklerinin etkileşimli akademik dialog içinde geliştirildiği bir akademik ilişkiler mekanıdır. Bu üç disiplinin temel özelliği olan ‘tasarım duyarlılığı ve bilinci, temel bilgi ve becerileri’ ile bu disiplinlerin meslekleşme mekanı boyutlarını sağlayan diğer bilgilerin beraberce kullanılarak alan ürünlerinin üretildiği ve kazandırılan öğrenim çıktılarının sınandığı ana eğitim ortamı ‘mimarlık, planlama ve tasarım stüdyoları’ ile oluşur. Alanın yüksek lisans öğrenim mekanını, ‘disiplinin akademik ve mesleki gelişimi’ için akademik mekanda gelişen alanın bağlam ve değerlendirme bilgileri ile mesleki ortamlarda gelişen mesleki uygulamaya dönük uzmanlaşma bilgilerinin yine akademik mekanda ele alındığı yüksek lisans programları oluşturur. ‘Yüksek Lisans Mekanı’nda, akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilmek, uzmanlaşma konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunabilmek, ulusal ortamlarda yayın yapabilmek, profesyonel olarak alanlarını transdisipliner olarak kullanabilmek ve mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu alacak duruma gelebilmek önemli yeterliliklerdir. Alanın doktora seviyesindeki öğrenim mekanı ise, küresel akademik (Ph.D.) veya mesleki (Profesyonel Doktora (Professional Doctorate)) ortama, kuramsal, yöntemsel veya pratik alanda katkı yapmayı amaçlayan akademik anlayışla oluşturulmuştur. Bunların yeterlilik çıktıları olarak, • Öncü akademik araştırmayı dialektik olarak yürütebilmek. • Nitelikli küresel akademik ortamlarda bildiri sunarak ve nitelikli küresel yayın yaparak, küresel akademik dialoglara girebilmek ve • Profesyonel doktora çerçevesinde, disiplinlerin mesleki uygulama etkinliğini ve profesyonel tasarım ve hizmet anlayışını geliştirebilecek araştırmaları yapabilmek olarak kabul edilmiştir. • Bu temel alanda önlisans programları uygulanmamalıdır. Uygulandığı takdirde lisans programının ilk iki yılı üzerine ek ders programları gelmelidir.

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
58 - Mimarlık ve Yapı
Program Kazanımları TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3 3
4
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
4

85 - Çevre Koruma

Çevre Koruma alanı, ISCED sınıflandırmasına göre 85 kodlu temel alanı oluşturmaktadır. Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ve içinde insanların ve diğer tüm canlıların yaşadıkları doğal ortamdır. Çevre Koruma ise; insanların ve diğer tüm canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortamın korunması, sıvı, katı ve gaz atık oluşumunun en aza indirilmesi ile kaynakların en verimli ve doğru şekilde yönetimi için bütünleşik yaklaşımları kapsamaktadır.

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
85 - Çevre Koruma
Program Kazanımları TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
4
5
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3