Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Çıktıları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mevcut olan teorik yaklaşımlar, kavramsal bilgi seti ve yöntemlerle ilgili ileri düzeyde bilgi sahip olma
2) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin kendisiyle kesişen diğer sosyal bilimler alt dallarıyla (tarih, sosyoloji, hukuk, iktisat, psikoloji, antropoloji) etkileşiminin farkında olarak, olayları inter-disipliner çerçevede değerlendirme ve tartışma bilgi ve becerisinin kazandırılması
3) Öğrencilere araştırma ve bilim etiği kazandırılarak, özgün çalışmalar yapmasının önünün açılması
4) Mezunlarını yüksek lisans ve doktora sürecine taşıyabilmesine ön ayak olabilecek nitelikli lisans eğitimi verilerek gelecekte akademik perspektife sahip bireylerin yetiştirilmesi
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Kütüphane ve diğer akademik bilgi kaynaklarından veri toplama, çözümleme ve raporlaştırma; ilgili konularda akademik yazım kurallarına uygun yazılı metinler oluşturma ve sözlü sunumlar yapma becerisine sahip olma
2) Devlet ve devlet-dışı kurumların ihtiyacını azami düzeyde giderecek donanımlı, ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan siyasal, toplumsal, ekonomik sorunları belirli bir kavramsal çerçeve içerisinde çözümleyebilme ve tartışabilme yetisinin kazandırılması
3) Mezunların Türkçe ve İngilizce’yi mesleki yaşamlarında etkin olarak kullanabilmelerini sağlamak
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Beşeri bilimlerin tümüyle etkileşim halinde olacak bireyin iletişim yetkinliğini güçlendirerek, sosyal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sahip topluma faydalı insanların kazandırılması
2) Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin artmasına katkıda bulunmak
3) Farklı düşüncelere, hayat tarzlarına, kültürlere ve kimliklere saygı göstermek ve farklılığın değerini anlamak
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Hayat boyu öğrenim ilkesini benimsemek ve farklı disiplinleri tanıyarak kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimi zenginleştirmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
22 - Beşeri Bilimler
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
34 - İşletme ve Yönetim Bilimleri
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mevcut olan teorik yaklaşımlar, kavramsal bilgi seti ve yöntemlerle ilgili ileri düzeyde bilgi sahip olma
2) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin kendisiyle kesişen diğer sosyal bilimler alt dallarıyla (tarih, sosyoloji, hukuk, iktisat, psikoloji, antropoloji) etkileşiminin farkında olarak, olayları inter-disipliner çerçevede değerlendirme ve tartışma bilgi ve becerisinin kazandırılması
3) Öğrencilere araştırma ve bilim etiği kazandırılarak, özgün çalışmalar yapmasının önünün açılması
4) Mezunlarını yüksek lisans ve doktora sürecine taşıyabilmesine ön ayak olabilecek nitelikli lisans eğitimi verilerek gelecekte akademik perspektife sahip bireylerin yetiştirilmesi
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
1) Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2) Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3) İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4) Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5) Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6) İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
1) Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Kütüphane ve diğer akademik bilgi kaynaklarından veri toplama, çözümleme ve raporlaştırma; ilgili konularda akademik yazım kurallarına uygun yazılı metinler oluşturma ve sözlü sunumlar yapma becerisine sahip olma
2) Devlet ve devlet-dışı kurumların ihtiyacını azami düzeyde giderecek donanımlı, ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan siyasal, toplumsal, ekonomik sorunları belirli bir kavramsal çerçeve içerisinde çözümleyebilme ve tartışabilme yetisinin kazandırılması
3) Mezunların Türkçe ve İngilizce’yi mesleki yaşamlarında etkin olarak kullanabilmelerini sağlamak
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2) Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
1) Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2) Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3) Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4) Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5) Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
1) Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2) Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Beşeri bilimlerin tümüyle etkileşim halinde olacak bireyin iletişim yetkinliğini güçlendirerek, sosyal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sahip topluma faydalı insanların kazandırılması
2) Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin artmasına katkıda bulunmak
3) Farklı düşüncelere, hayat tarzlarına, kültürlere ve kimliklere saygı göstermek ve farklılığın değerini anlamak
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1) Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2) Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3) Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4) Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5) Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
1) Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3) İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4) Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5) Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7) Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1) Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
3) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3) Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
1) Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2) Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3) Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4) Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6) Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7) Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
1) Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2) Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Hayat boyu öğrenim ilkesini benimsemek ve farklı disiplinleri tanıyarak kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimi zenginleştirmek.
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1) Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2) Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3) Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4) Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5) Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
1) Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3) Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4) Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
1) Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2) Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
3) Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
4) Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
5) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
2) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3) Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
1) Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2) Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3) Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4) Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5) Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
1) Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
2) Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3) Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

Sıralı

1) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mevcut olan teorik yaklaşımlar, kavramsal bilgi seti ve yöntemlerle ilgili ileri düzeyde bilgi sahip olma
2) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin kendisiyle kesişen diğer sosyal bilimler alt dallarıyla (tarih, sosyoloji, hukuk, iktisat, psikoloji, antropoloji) etkileşiminin farkında olarak, olayları inter-disipliner çerçevede değerlendirme ve tartışma bilgi ve becerisinin kazandırılması
3) Kütüphane ve diğer akademik bilgi kaynaklarından veri toplama, çözümleme ve raporlaştırma; ilgili konularda akademik yazım kurallarına uygun yazılı metinler oluşturma ve sözlü sunumlar yapma becerisine sahip olma
4) Öğrencilere araştırma ve bilim etiği kazandırılarak, özgün çalışmalar yapmasının önünün açılması
5) Devlet ve devlet-dışı kurumların ihtiyacını azami düzeyde giderecek donanımlı, ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan siyasal, toplumsal, ekonomik sorunları belirli bir kavramsal çerçeve içerisinde çözümleyebilme ve tartışabilme yetisinin kazandırılması
6) Mezunlarını yüksek lisans ve doktora sürecine taşıyabilmesine ön ayak olabilecek nitelikli lisans eğitimi verilerek gelecekte akademik perspektife sahip bireylerin yetiştirilmesi
7) Beşeri bilimlerin tümüyle etkileşim halinde olacak bireyin iletişim yetkinliğini güçlendirerek, sosyal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sahip topluma faydalı insanların kazandırılması
8) Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin artmasına katkıda bulunmak
9) Mezunların Türkçe ve İngilizce’yi mesleki yaşamlarında etkin olarak kullanabilmelerini sağlamak
10) Farklı düşüncelere, hayat tarzlarına, kültürlere ve kimliklere saygı göstermek ve farklılığın değerini anlamak
11) Hayat boyu öğrenim ilkesini benimsemek ve farklı disiplinleri tanıyarak kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimi zenginleştirmek.