Harita ve Kadastro
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma, “İstanbul Topkapı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır.

Sınavlarda başarı ve değerlendirme ilgili yönetmeliğin 24 maddesine göre yapılar.

MADDE 24 

(1) Sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ek sınavlar ve mazeret sınavları ve tek ders sınavlarından oluşur. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınavı yapılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları genel sınav döneminden önce ilân edilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girerler.

c) Muafiyet sınavı: Senato kararı ile dönem başlarında belirlenen dersler için muafiyet sınavı yapılabilir. Muafiyet sınavı, ilan edilen tarihlerde başvuruda bulunan öğrenciler için, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutulur.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ara sınav/sınavlar ve dönem sonu sınavlarına giremeyen ve mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler bu sınav haklarını, Birim Yönetim Kurulunun tespit edeceği tarih ve saatte kullanırlar. Ara sınavların mazeret sınavı yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce yapılır.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış olduğu halde, sadece bir dersten başarısız durumda olan öğrenciler tek ders sınavına girebilir. Tek ders 8 sınavında ders başarı durumu, sadece yapılan tek ders sınavı notu ile belirlenir. Tek ders sınavının mali koşulları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

e) Ek sınav: Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 2,00 GNO’yu sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere; derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü madde hükümlerine uygun olarak yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve not ortalamasını sağlayamayan ara sınıf öğrencilerine Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde ek sınav hakkı verilir.

(2) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları ortak yapılır. Harf notu aralıkları ilgili öğretim elemanlarının aldıkları ortak karara gore belirlenir.

(3) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(4) Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl derslerinin başlangıcında öğrencilere duyurur ve ilgili bölüm/program başkanlığına bildirir.

(5) Öğretim elemanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere başarı notu verilirken, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devamları göz önünde tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir.